Vítejte na webových stránkách autoškoly ViZe.

Naše autoškola Vám nabízí výuku a výcvik v kurzech k získání řidičského oprávnění sk.B-na osobní vozidlo -  do 3.500 kg.Cílem autoškoly je výchova řidiče schopného vyrovnat se s nástrahami,které provoz na našich komunikacích každodenné přináší.Za volantem poznávej sám sebe,svoje schopnosti,svoje možnosti,stejně tak možnosti a vlastnosti vozidla,do něhož usedáš.Vnímej a předvídej možná rizika,jen tak jim předejdeš,vyhneš se rizikovým situacím.Stojíme o úspěšného ,ukázněného ridiče.

 

K výuce a výcviku v autoškole.

Výuku  a výcvik   řeší zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Zákon stanovuje podmínky pro provádění jednotlivých druhů výuky a výcviku a jeho minimální rozsah. Tato legislativní norma je pro  autoškoly závazná.

Teoretická výuka

probíhá jednak formou kursu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje samostudiem a povinné konzultace absolvuje s učitelem.

 

Praktický výcvik

Rozsah praktického výcviku  stanovuje  příloha č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Je dána povinnost  odjezdit při výcviku skupiny B 28 vyučovacích hodin praktické jízdy. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Toto je zákonem stanovené minimum. Po absolvování minimálního počtu hodin teorie i praxe máte možnost být přihlášeni ke zkoušce.

Bude vám vydán průkaz žáka autoškoly a do tohoto  zaznamenávány hodiny praktického výcviku. Tento průkaz byste měli mít u sebe vždy při výcviku,stejně jako občanský prúkaz.

 

Zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, co v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení.

Délka kurzu

Délka kursu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku. 
Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Není vyloučeno na přání žáka absolvovat kurz intenzivní formou, kdy lze dobu trvání výcviku výrazně zkrátit (samozřejmě při dodržení učební osnovy).

 

Ukončení kurzu

Váš výcvik může být ukončen poté, až absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny zákonem jako minimální, tudíž Vám nic nebrání domluvit si s autoškolou počet hodin vyšší tak, abyste k závěrečné zkoušce byli 100% připraveni.
Autoškola vám hodiny navíc nebude nařizovat,pouze v případě nutnosti doporučovat a to s patřičným zdúvodněním.Rozhodnutí zústává vždy na vás.

 

 

KURZ B

  Výcvik k získání skupiny B – osobní automobil, lze absolvovat dvěma způsoby, a to standardním způsobem, nebo podle individuálního studijního plánu. Tyto dva způsoby se liší výhradně ve výuce teorie, praktický výcvik je v obou případech stejný.

§  V jednom dni může žák absolvovat pouze dvě vyučovací hodiny praktického výcviku v řízení (jízdy), přičemž za takový výcvik se považuje i výcvik na trenažéru a autocvičišti. Počet hodin v dalších předmětech není zákonem omezen, ovšem autoškola by měla dbát obecně platných pedagogických zásad, například aby žáka nepřetížila množstvím informací, poskytnutých v krátkém čase. Pokud žák například absolvuje dvě vyučovací hodiny na trenažéru, ve stejný den již nesmí řídit žádné vozidlo tedy ani třeba motocykl při sdruženém výcviku. Může mít ale výuku teorie, praktické údržby či zdravotnické přípravy.

§  Každá vyučovací hodina v autoškole musí trvat 45 minut.

§  Při zahájení výuky a výcviku, tedy před první vyučovací hodinou v autoškole, musí autoškola vydat žákovi průkaz žadatele a průběžně v něm provádět záznamy o jeho účasti na praktickém výcviku (hodiny teoretické výuky se tedy do průkazu zapisovat nemusí). Průkaz má mít žadatel stále u sebe, s výjimkou případů, kdy se právě podrobuje výcviku. Správný postup je tedy takový, kdy žák přijde s průkazem do výcvikového vozidla, předá průkaz učiteli, ten jej má po dobu jízdy u sebe (zejména pro případ kontroly policie, průkaz totiž do značné míry nahrazuje řidičský průkaz), učitel do průkazu zaznamená absolvovanou jízdu a po ní vrátí průkaz žákovi. Ten tak má neustálý přehled o tom, že záznamy v průkazu odpovídají skutečnosti. Pokud ale má učitel průkazy svých žáků stále u sebe, žák nemá možnost kontroly a snadno se tak může stát, že do průkazu jsou zapisovány i neuskutečněné jízdy či jiné vyučovací hodiny.

Počet hodin výuky teorie – skupina B – standardní způsob výuky
(žáci chodí obvykle ve větších skupinách na učebnu, kde učitel provádí klasický výklad látky)

Výuka předpisů o provozu vozidel………….. 18 hodin
Výuka o ovládání a údržbě vozidla…………… 2 hodiny
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy………….. 10 hodin
Výuka zdravotnické přípravy………………….. 2 hodiny
Opakování a přezkoušení………………………. 4 hodiny

Celkem…………………………………………….. 36 hodin výuky teorie

Počet hodin výuky teorie – skupina B – individuální studijní plán
(žáci si zadané učivo osvojují samostudiem, do autoškoly chodí sami nebo ve skupinách nejvýše 5 žáků na konzultace)

Výuka předpisů o provozu vozidel……………. 5 hodin
Výuka o ovládání a údržbě vozidla……………. 1 hodina
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy……………. 3 hodiny
Výuka zdravotnické přípravy…………………… 1 hodina
Opakování a přezkoušení……………………….. 1 hodina

Celkem………………………………………………. 11 hodin výuky teorie

Počet hodin praktického výcviku  – skupina B

Praktický výcvik v řízení vozidla …………celkem 28 hodin, z toho

1. etapa – obsahuje jízdy v minimálním provozu, kterým předchází trenažér a/nebo autocvičiště (záleží na vybavení autoškoly) – 7 hodin
2. etapa – silniční provoz – 12 hodin
3. etapa – silniční provoz – 9 hodin, z toho nejméně 1 hodina musí být věnována nácviku správného jednání v jednotlivých rizikových situacích

Část hodin praktického výcviku v řízení vozidla může být provedena na řidičském trenažéru. Přesný počet hodin závisí na kategorii trenažéru.

Praktický výcvik údržby vozidla …………….. 2 hodiny
Praktický výcvik zdravotnické přípravy …… 4 hodiny

Celkem ……………………………………………. 34 hodin praktického výcviku

Základní informace o zkouškách:

Autoškola je povinna písemně přihlásit žáka ke zkoušce, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení výcviku (den ukončení výcviku je den, kdy žák absolvuje poslední vyučovací hodinu z povinné učební osnovy, nebo poslední hodinu z výcviku či výuky navíc, pokud se na takovém výcviku či výuce žák a autoškola dohodli). Úřad příslušný k provedení zkoušky je povinen zkoušku provést do 15 dnů od přijetí žádosti autoškoly o provedení zkoušky.

Zkouška žadatele o skupinu B se skládá ze 2 dílčích zkoušek (od 19.1.2013 jen ze 2):

§  Předpisy o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnická příprava – 1 počítačový test (30 minut)

§  Praktická jízda s výcvikovým vozidlem (minimálně 30 minut)

Opakované zkoušky:

Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může zkoušku opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. V případě neúspěšného testu(méně než 43 bodú z 50) má žadatel k dispozici 2 opravné zkoušky.Pokud ani při nich neuspěje,musí opakovat výuku teorie v plném rozsahu a poté má nárok na další 3 pokusy.Neúspěch na 6 testech znamená konec platnosti výuky i výcviku.Úspěšný test posouvá žadatele ke 2.části přezkoušení,tedy praktické jízdě.Žadatel má znovu k dispozici zkoušku a dvě opravné zkoušky.Pokud ani u nich neuspěje,musí opakovat  praktický výcvik  a  to všech 28 hodin.Po absolvování má k dispozici další 3 pokusy.Po neúspěších výuka a výcvik neúspěšně končí.Maximální doba provádění závěrečných zkoušek nesmí překročit hranici 12 měsíců.(Počínaje termínem 1.testu)
 
  • Zkouška z předpiásů se skládá testem na počítači, v počítačové učebně městského úřadu.
  • Zkouška z jízdy v trvání minimálně 30 minut

Obecné informace o testech:

Závěrečná zkouška absolventů autoškol, případně přezkoušení znalostí řidičů motorových vozidel, se provádí testem na počítači. Test je složen z 25 otázek (u každé právě jedna správná odpověď), které náhodně vygeneruje a sestaví počítačový program, a to takto:

  • 10 otázek na znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích (2 body)
  • 3 otázky na znalost dopravních značek a dopravních zařízení (1 bod)
  • 3 otázky na schopnost řešení dopravních situací (4 body)
  • 4 otázky na znalost zásad bezpečné jízdy a ovládání vozidla (2 body)
  • 2 otázky na znalost předpisů o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (1 bod)
  • 2 otázky na znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích (2body)
  • 1 otázka na znalost zdravotnické přípravy (1 bod)

Nejvyšší možný počet dosažených bodu je 50. Pro úspěšné absolvování zkoušky pro získání řidičského oprávnění je nezbytné dosáhnout minimálně 43 bodů.

Kondiční jízd

 

Kondiční jízdy jsou určeny pro všechny držitele řidičských oprávnění, kteří si nejsou za volantem vozidla příliš jisti. Umožní Vám bez velkého stresu a pod odborným  dozorem získat větší řidičskou praxi a jistotu, že neriskujete své zdraví  ani svých blízkých, či ostatních účastníkú silničního provozu.

Obsah kondičních jízd je vždy přizpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům klienta. Součástí hodin může být nácvik jízd od základních úkonů až po jízdu v náročném provozu v centru města nebo nácvik např. parkování nebo průjezd konkrétních tras. Při kondičních jízdách se Vám podle potřeby dostane i vysvětlení pravidel silničního provozu.

 

VÝUKA A VÝCVIK K NAVRÁCENÍ ŘP

 

Už je to tady! Chvíle, na kterou jste se těšili jak malé děti na Vánoce, se konečně přiblížila! Zase budete svými pány, budete se moci dopravit vždy a všude včas! Vrácení řidičského průkazu předznamenává vaši novou životní etapu! Jakým způsobem je ale nutné postupovat, abyste svůj řidičák dostali zpět v co nejkratší době? Jaká náležitosti a podmínky je třeba splnit?

Především je třeba mít na paměti, že o řidičský průkaz je třeba žádat na příslušném obecním úřadě nebo magistrátu, když uplyne nejméně doba 12 měsíců od dat, kdy Vám byl odebrán. Stejným způsobem se musí chovat řidiči se zákazem činnosti, kteří si o navrácení mohou žádat také až po jeho uplynutí. O řidičák lze přitom přijít poměrně lehce, jeho znovudobytí již tak jednoduchou záležitostí není.

Žadost o vrácení řidičského průkazu

Vaše žádost by měla obsahovat kromě jejího písemného znění také doklad o odborné způsobilosti a doklad o zdravotní způsobilosti, jehož součástí jsou také výsledky dopravně psychologického vyšetření, takzvaných psychotestů. Doklad o odborné způsobilosti si opatříte v autoškole.

Jestliže tedy chcete žádat o vrácení řidičského průkazu, měli byste si zvolit pokud možno takovou autoškolu, která nabízí svým frekventantům výcvik všech skupin, pro něž jste byli majiteli řidičského průkazu. Nezapomeňte na to, že potřebujete výpis z karty řidiče a vyplněnou žádost o přezkoušení do autoškoly. Samotné přezkoušení se potom skládá prakticky z toho, co jste již kdysi museli absolvovat při závěrečkách. Nevyhnete se testu z pravidel provozu (vyzkoušejte si e-testy online) i první pomoci, otázkám na ovládání a údržbu vozidla ani praktické jízdě.

Nyní je na místě důležitá otázka, kdy se je vhodné přezkoušení podrobit? Není to totiž vůbec jedno! Vybodovaní řidiči si musí pohlídat, aby jejich doklad o přezkoušení nebyl v čase podání žádosti starší 30 dní. Přezkoušení je přitom v autoškole možné podstoupit již měsíc před skončením lhůty zabavení řidičáku.

Jestliže se Vám napoprvé nezadaří, není nutné věšet hlavu. Pro přezkoušení odborné způsobilosti máte totiž k dispozici jeden opravný pokus. Horší situace nastává ve chvíli, kdy se dotyčné osobě nepovede složit konkrétní část zkoušky ani napodruhé, v tu chvíli totiž musí před dalším pokusem absolvovat nový výcvik v autoškole.

Řidiči, kterým bylo řízení zakázáno, se mohou nechat přezkoušet vždy až v termínu, kdy již jim zákaz skončil. Při přihlášení ke zkoušce se navíc musí prokázat rozsudkem soudu nebo rozhodnutím správního orgánu o zákazu činnosti. Jestliže jim byl zbytek trestu odpuštěn, měli by také donést příslušné rozhodnutí nebo usnesení.

Kde můžete absolvovat psychotesty? Odpověď je jednoduchá – jen a pouze u akreditovaného dopravního psychologa.. K němu budete potřebovat výpis z evidenční karty řidiče, občanský průkaz, finanční hotovost (připravte si 2-3 tisíce) a v případě nutnosti i brýle nebo naslouchadlo. S výsledkem svých psychotestů pak zajděte také ke svému praktickému lékaři, jenž vyřkne ortel nad vaší zdravotní způsobilostí.

Máte již všechny tyto věci v pořádku? V tuto chvíli Vás dělí od navrácení řidičského průkazu pouze výše zmíněná návštěva příslušného obecního úřadu a magistrátu! Nic nepodceňujte a vše si spolehlivě obstarejte! Pokud by totiž řidič nepožádal daný úřad o vrácení řidičského oprávnění a přesto řídil motorové vozidlo, hrozilo by mu nebezpečí postihu za přestupek řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, za nějž se ukládá sankce ve výši 25-50 000 Kč a zakazuje činnost od 12-24 měsíců. Tím bychom se vlastně dostali zase na úplný začátek.

Vrácení řidičského průkazu je tedy záležitostí, která nějakou dobu trvá. Nenechávejte proto nic na poslední chvíli a snažte se vše potřebné obstarat včas. Na silnicích se pak hleďte vystříhat toho, abyste museli podobné martyrium absolvovat ještě někdy v budoucnu!